06 december 2023

Groot deel studenten tevreden over leren in leerteams


Vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk kijken, het er samen aan werken en de begeleiding van de leerteambegeleiders: studenten ervaren het leren in leerteams over het algemeen als positief. Natuurlijk zijn er ook aspecten die beter kunnen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de leeropbrengst voor studenten in interprofessionele leerteams dat we, net als in voorgaande jaren, afgelopen jaar (2022-2023) hebben gedaan.

“Aan het eind van elk schooljaar vragen we studenten hoe ze het leerteam ervaren hebben en wat hun leerwinst geweest is. De afgelopen jaren hebben er net genoeg studenten meegedaan aan het onderzoek om de meetjaren statistisch met elkaar te vergelijken. Over de jaren heen bekeken lopen de scores doorgaans niet ver uiteen”, vertelt Marco Algera, lid van het ontwerpteam Onderzoek en werkzaam bij Hogeschool Viaa als onderzoeker.

Aanraden aan andere studenten
“Met stip bovenaan qua leerwinst staat dat studenten het interessant en van belang vinden dat er vanuit verschillende perspectieven naar een bepaalde casus wordt gekeken. Ze leren dat ‘andersoortige’ professionals een heel andere blik kunnen hebben en leren ook hoe hun werk eruitziet. Ze vinden het samen werken aan zo’n vraagstuk nuttig, vooral voor het kind en de praktijkorganisatie (de stage-instelling), maar ook wel voor zichzelf”, vervolgt ze.

“Over de begeleiding door leerteambegeleiders zijn ze erg tevreden, net als over de onderlinge samenwerking in het leerteam. Als extra bonus geeft een deel van de respondenten aan dat ze in het leerteam hebben leren samenwerken, nu ook met beroepsbeoefenaren van een ander ‘pluimage’. Een belangrijk deel zou een interprofessioneel leerteam aanraden aan andere studenten.”

Integreren in curricula vergt lange adem
Het is een heel positief verhaal, maar er zijn ook moeiten, volgens Marco: “Studenten van één leerteam allemaal op hetzelfde moment laten samenkomen, is zo’n praktische lastigheid. Ook tussentijdse stagestoppers kunnen de samenwerking in en het interprofessionele karakter van zo’n leerteam ontregelen.
En wat we na drie jaar meten achterhalen, is dat interprofessioneel samenwerken een lange adem vergt om te integreren in de opleidings- en praktijkcurricula. Uit een quickscan onder afstudeerders van afgelopen zomer komt naar voren dat studenten het wel interessant en nuttig vinden voor de beroepspraktijk, maar op de opleiding lang niet allemaal ermee geconfronteerd worden.”

Hoewel tevredenheidsscores best gunstig zijn (grofweg zo’n 60% van de respondenten is tevreden over aspecten aangaande interprofessioneel samenwerken in hun leerteam), zou het Innovatiecluster Kind en Educatie die cijfers graag nog wat hoger zien, stelt Marco: “Het gaat goed, maar het kan beter, zoals ook de titel luidt van de deze tussenevaluatie.”

Verdere verbeteringen
“Met man en macht - uiteraard zelf ook interprofessioneel! - werken we aan verdere verbeteringen”, aldus Marco. “Dit doen we onder andere in werkplaatsen, met kennisdeling via lezingen en podcasts en natuurlijk met het verder professionaliseren van leerteambegeleiders. Die laatsten geven in een onderzoek naar hun meningen aan dat zij de professionaliseringsbijeenkomsten een stuk beter vinden sinds daarop meer ingezet is en ook dat het gesprek over interprofessioneel samenwerken vaker gevoerd wordt in hun opleidingsinstelling. Dat alles biedt hoop om in ons laatste projectjaar onze opbrengsten te verduurzamen.”

Lees hier het volledige onderzoek (Tussenrapportage 2022-2023).