20 juni 2022

Podcast en publicaties over reflectiemodel en IPW in curricula hbo’s


Binnenkort publiceert het ontwerpteam het Reflectiemodel interprofessioneel teamoverleg voor het domein Kind en Educatie. Meer over de werking en het gebruik ervan is dan te lezen in 'Pedagogische Studiën' en 'JSW'. Ook wordt het model uitgelegd in een podcast. Daarnaast doen BBL-studenten van Landstede MBO kennis op over interprofessioneel werken (IPW) tijdens het volgen van het keuzedeel en nemen de Zwolse hogescholen IPW mee in nieuwe curricula.

Reflectiemodel bijna af
Het Innovatiecluster past samen met professionals uit het werkveld en Jerôme van Dongen, die IPW binnen het domein Zorg en Welzijn onderzoekt, Jerômes Reflectiemodel over interprofessioneel teamoverleg aan voor het domein Kind en Educatie.

Studenten Fysiotherapie en Logopedie van Zuyd Hogeschool hebben een prototype uitgeprobeerd. Met deze kennis is dit prototype een derde keer verbeterd. Vervolgens hebben studenten die leren in een interprofessioneel leerteam op Kindcentrum de IJsselhof in Zwolle en Kindcentrum de Bolster in Raalte, de tool nog een keer getoetst. Daaruit blijkt dat het taalgebruik wat lastig is. “Daarom passen we de tekst nog een keer aan, zodat het voor alle studenten goed te begrijpen is”, vertelt deelprojectleider Mirjam Tielbeek.

Podcast en publicaties
Over het gebruik en de effecten van deze reflectietool hebben Wijnand Kieft en Nardie Fanchamps een podcast opgenomen. Wijnand is docent aan de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie (PMKE) bij Hogeschool Windesheim en actief betrokken bij het ontwerpteam Innoveren onderwijscurricula, Nardie is assistant professor bij de Open Universiteit. Beluister de podcast hier.

“Eind van dit schooljaar verwachten we het definitieve reflectiemodel ook te publiceren in wetenschappelijk tijdschrift Pedagogische Studiën en vakblad JSW”, zegt Mirjam.

Keuzedeel voor BBL Landstede MBO
Het examen bij het keuzedeel ‘Interprofessioneel samenwerken in kindberoepen’ is goedgekeurd. Nadat eerder al bleek dat het examen goed voortvloeit uit het keuzedeel en hanteerbaar is in de praktijk, is het opgenomen in het programma van aanbod van keuzedelen van Landstede MBO en Deltion College.

Zo heeft het keuzedeel binnen de opleidingen Pedagogisch Werk van Landstede MBO in Zwolle inmiddels handen en voeten gekregen. BBL-studenten volgden het in mei en juni. Jitkse Strikwerda (Deltion) en Emely van der Werff (Landstede MBO), beiden actief binnen het project Kind en Educatie, hebben het onderwijsaanbod mee vormgegeven.
“En vanuit mijn kennis van interprofessioneel werken in het werkveld en binnen het project geef ik een deel van het onderwijs in de praktijk vorm”, aldus Mirjam. “Zo vliegen we het onderwijs in IPW vanuit meerdere perspectieven aan.”

Ontmoetingssessies 2.0 werpen vruchten af
“Om interprofessioneel werken in de curricula van de deelnemende opleidingen te verweven, zijn we het afgelopen half jaar naar de opleidingen toe gegaan”, vervolgt Mirjam. “We hebben met docenten en leidinggevenden van onder meer de pabo en Social Work gesproken over de wijze waarop mbo- en hbo-instellingen IPW-materialen van ons ontwerpteam in kunnen zetten.”

Ook de wijze waarop de expertise vanuit het project in te zetten is bij het invoegen van IPW in het onderwijs op de hogescholen Windesheim, Viaa en KPZ, is onderwerp van gesprek. Op alle drie de Hogescholen heeft IPW nadrukkelijk de aandacht en nemen docenten het mee bij het vormgeven van nieuwe curricula. “Dit proces is momenteel in volle gang”, zegt Mirjam.

Ankerpunten kwalificatiedossiers
Om zichtbaar te maken waar IPW op dit moment al verweven is in de verschillende kwalificatiedossiers van het mbo, heeft het ontwerpteam een overzicht van ankerpunten gemaakt. In dit document is overzichtelijk weergegeven binnen welke werkprocessen er impliciet al gewerkt aan interprofessionele vaardigheden. Het document is binnenkort te vinden op de website.

Leermiddelenmagazijn, materialen en kennis
Voor extra inspiratie werkt het ontwerpteam aan een ‘leermiddelenmagazijn’. Dit komt te zijner tijd op de website. Er zijn ook materialen beschikbaar waarmee je IPW in je onderwijs kunt verweven. Wil je deze ontvangen? Mail naar innovatiecluster@landstede.nl. Downloaden kan ook: document ‘Inspiratie voor docent en mbo en hbo’ | mbo-aspecten | hbo-aspecten.