Lezen

Leren interprofessioneel samenwerken

Artikel: De uitdaging van interprofessioneel samenwerken
Interprofessioneel samenwerken is een uitdaging. In het domein Zorg en Welzijn zijn afgelopen jaren mooie stappen gezet om deze manier van samenwerken vorm te geven. Op veel verschillende plekken in de zorg (het ziekenhuis, verzorgingshuis, tandartspraktijken, wijkteams) wordt op uiteenlopende manieren gewerkt in interprofessionele teams. Wat kunnen de opgedane inzichten betekenen voor andere domeinen, zoals het domein Kind en Educatie? Een gesprek met Jerôme van Dongen, onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, en Jan Jaap Reinders, organisatiepsycholoog, beiden gepromoveerd op onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de zorgsector.
Download de PDF

Artikel: RIF en RAP: waarover gaat dat eigenlijk?
Het RAP-project en het RIF-project: zo staan twee grote gesubsidieerde Zwolse projecten in het domein Kind en Educatie bekend. RAP staat voor Regionale Aanpak Personeelstekort (eerder ook wel bekend als RAL: Regionale Aanpak Lerarentekort) en is een project dat sinds 2019 loopt. RIF staat voor Regionaal investeringsfonds mbo. Ons Zwolse RIF-project, het Innovatiecluster Kind en Educatie, richt zich op het leren interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie.
Download de PDF

Artikel: Een sterke basis heeft verbinding nodig
Al voordat een kind geboren wordt, hoort het erbij en eenmaal geboren start het uitdagende avontuur naar volwassenheid. Kinderen opvoeden doen ouders niet alleen, je hebt er een heel ‘dorp’ voor nodig: ‘It takes a village to raise a child’. Dat dorp is de opvoedomgeving, een basis. En gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen vraagt om een sterke basis.
Download de PDF


Leren in leerteams

Artikel: Wat leren de studenten in de leerteams? 
Wat leren de studenten eigenlijk binnen de leerteams? Met deze vraag hield junior-onderzoeker Lianne Post zich schooljaar 2021/2022 bezig. Drie interprofessionele leerteams vanuit drie verschillende organisaties deden mee aan haar onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen hoe de studenten in deze leerteams zich ontwikkelen. De volgende stap is de ontwikkeling van een tool.
Lees het artikel

Artikel: Wat leren studenten in een interprofessioneel leerteam
Leren interprofessioneel samenwerken begint in de opleidingen. Om het interprofessioneel samenwerken in de praktijk te oefenen zijn er in het Innovatiecluster Kind en Educatie interprofessionele leerteams ingericht. Studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen leren tijdens een stage in deze leerteams samen te werken in het domein kind en educatie. Wat doen deze studenten in de leerteams en wat leert hun ervaring ons over interprofessioneel samenwerken? We lopen mee met twee leerteams (leerteam Het Palet Deventer en leerteam sbo De Brug Zwolle) en schetsen een beeld.
Download de PDF

Artikel: Wat maakt een vraagstuk interprofessioneel?
Binnen een interprofessioneel leerteam in het Innovatiecluster Kind en Educatie werken de studenten aan een zogenaamd interprofessioneel vraagstuk. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit en hoe kom je tot zo'n vraagstuk? Emma Nitert, Dineke van der Struik-Pullen & Trynke Keuning, allemaal betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, leggen het uit in dit artikel.
Download de PDF

Artikel: Ervaringen van mbo- en hbo-studenten in een leerteam
Twee studenten en een leerteambegeleider van het interprofessionele leerteam van sbo de Sluis, school voor speciaal onderwijs in Zwolle, delen hun ervaringen. Zo zegt mbo-student Linda Kneefel: "Iedereen brengt zijn eigen expertise mee waardoor je een vraagstuk altijd vanuit meerdere invalshoeken bekijkt. En doordat we veel met elkaar praten ga ik creatiever denken." 
Lees het artikel

Sociaal werk & interprofessioneel samenwerken 

Artikel: Interprofessioneel werken binnen een sociaal wijkteam
Emma Nitert en Flo Dingemans werken beiden in het Innovatiecluster Kind en Educatie en zijn betrokken bij de ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Deze opleiding, die vanaf september 2021 Pedagogisch Educatief Professional (PEP) heet, wordt verzorgd door Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa en Landstede MBO. In deze opleiding wordt het interprofessioneel samenwerken met andere partners gestimuleerd.
Download de PDF

Artikel: De meerwaarde van sociaal werkers op school of in de kinderopvang
Aan sociaal werkers op school of in de kinderopvang heb je heel veel. Sociaal werk-studenten (mbo/hbo) hebben daar dus ook een duidelijke meerwaarde. Echter, in het schooljaar 2020-2021 nemen er binnen het Innovatiecluster Kind en Educatie nog niet veel sociaal werk-studenten deel aan de leerteams op de scholen of in de kinderopvang. Hier liggen dus nog kansen om meer interprofessioneel samen te werken. Flo Dingemans en Anne Dreke Deddens, allebei betrokken bij het Innovatiecluster Kind en Educatie, vertellen in dit artikel welke dat zijn.
Download de PDF

Inspiratie voor opleiders

Document: Inspiratie voor docenten mbo en hbo
Voor mbo- en hbo-docenten die interprofessioneel leren samenwerken willen aanbieden aan hun studenten, is het document 'Inspiratie voor docenten mbo en hbo' beschikbaar. In het document zijn de onderwijskundige overwegingen en uitwerkingen van de aspecten van professionele identiteit opgenomen. De aspecten zijn ook apart (handzaam A4-formaat en voor mbo en hbo) vormgegeven.
Download de PDF (complete document)
Download de PDF (alleen mbo-aspecten)
Download de PDF (alleen hbo-aspecten)

Document: Interprofessioneel samenwerken in kwalificatiedossiers
Wil je weten waar interprofessioneel samenwerken terugkomt in de kwalificatiedossiers van de mbo-opleidingen in het domein Kind en Educatie zodat je het in je onderwijsaanbod kunt verwerken? Het document ‘Ankerpunten interprofessioneel samenwerken in kwalificatiedossiers’ maakt zichtbaar waar de ankerpunten voor interprofessioneel samenwerken aan de orde komen in bestaande kwalificatiedossiers van de mbo-opleidingen in het domein Kind en Educatie (Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Onderwijsassistent, Sport & Bewegen en Sociaal Werk).
Download de PDF

Over ons project

Basisdocument: Leren interprofessioneel werken in het domein Kind en Educatie
Voor iedereen die meer wil weten over de doelen en visie van het Innovatiecluster Kind en Educatie, is er een basisdocument. 'Leren interprofessioneel werken in het domein Kind en Educatie' beschrijft de aanleiding en context van het project, wat interprofessioneel samenwerken is en wat het betekent voor een team en de individuele professional. Ook het leren in een leerteam komt aan bod. Als laatste zijn de drie onderzoeksgebieden beschreven.
Download de PDF

Document: Tussenrapportage (2020-2021)
In de Tussenrapportage (periode 2020-2021) blikken we terug op het tweede jaar van ons project waarin interprofessionele leerteams hun eerste ervaringen hebben opgedaan in de praktijk. In kaart gebracht is de stand van zaken rond de leerteams tot nu toe. Wat kunnen we leren van de ervaringen van het afgelopen schooljaar en waar willen we de komende tijd naar toe? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn studenten en leerteambegeleiders gevraagd naar hun ervaringen met het leren en werken in interprofessionele leerteams.
Download de PDF