29 juni 2021

Actielijn 1: Bezetting leerteams, status interprofessioneel werken en eerste evaluatie


Veel aandacht gaat er op dit moment naar het organiseren van de bezetting van de leerteams voor komend schooljaar. Om inzichtelijk te krijgen waar de aandachtspunten liggen, is de status van interprofessioneel werken (IPW) binnen de participerende praktijkorganisaties onderzocht. Ook vond een eerste evaluatie van dit jaar plaats.

Bezetting leerteams

Het schooljaar is alweer bijna voorbij. De meeste leerteams – vijftien in totaal – zijn min of meer actief gebleven afgelopen jaar. Pieter Pols, deelprojectleider actielijn 1, is daar blij mee: “Heel fijn en goed dat dat gelukt is!”

Inmiddels is het ontwerpteam volop bezig de bezetting van de leerteams voor komend schooljaar te organiseren: “De leerteambegeleiders van de praktijkorganisaties nemen zoveel mogelijk initiatief om hun leerteam weer van studenten te voorzien.” Hoe dat gebeurt? “Studenten melden zich zelf bij organisaties, hun opleiding zorgt voor een plek of ze komen via hun BPV- of stagecoördinator in contact met een leerteam”, legt Pieter uit.

Hij vervolgt:“We zetten dit jaar in op een mooie mix van mbo- en hbo-studenten. Het afgelopen jaar bestonden de leerteams met name uit studenten van een op het onderwijs gerichte opleiding, dit jaar willen we ook de groep studenten die een welzijns- of sportopleiding doet, terugzien in de leerteams.”

Status IPW

Afgelopen tijd heeft het ontwerpteam de status van IPW binnen de participerende praktijkorganisaties onderzocht. De peiling gebeurde op basis van het instrument Typering praktijkorganisaties. Het ontwerpteam heeft dit instrument (en document), dat praktijkorganisaties handvatten geeft om met elkaar in gesprek te gaan over IPW, eerder dit schooljaar ontwikkeld.

“De uitkomsten ervan hebben we besproken met de klankbordgroep en met vertegenwoordigers van de praktijkorganisaties”, vertelt Pieter. “We krijgen met elkaar steeds beter in beeld waar de aandachtspunten liggen. Zo merken we regelmatig dat de randvoorwaarden om

met een leerteam te kunnen werken onder druk staan. Denk aan het vrijmaken van een leerkracht voor het leerteam, de samenwerking met de kinderopvang. Ook het zoeken naar samenwerking buiten de school, bijvoorbeeld met een wijkteam, kan een uitdaging zijn.”

Tegelijkertijd zien we binnen praktijkorganisaties een grote passie om meer en meer interprofessioneel te werken. Pieter: “Dat komt doordat het leerteam zorgt voor de verbinding tussen kinderen, leerkrachten en medewerkers kinderopvang op de school. Kinderen krijgen een breder aanbod aan activiteiten die de opvang, de school en soms zelfs in de wijk gezamenlijk worden ondersteund.”

Eerste evaluatie

Inmiddels heeft het ontwerpteam een eerste evaluatie van dit jaar uitgevoerd. “We merken dat het hard en soms lastig werken was, maar dat we ook dit jaar mooie resultaten hebben geboekt.” Pieter somt op: “Zo is er een sterkere bewustwording ontstaan binnen de opleidingsinstellingen rondom IPW, is er binnen de praktijkorganisaties meer verbinding ontstaan tussen welzijns- en onderwijsorganisaties en zijn in de leerteams de inter- professionele vraagstukken bewuster ingezet.”

Pieter licht toe: “Het gaat dan om vraagstukken die een enkel domein overstijgen zoals: ‘wat kunnen we aanbieden aan kinderen met een taalachterstand’. Maar ook: ‘wat is er toe te voegen aan het programma als kinderen de standaard leerstof overstijgen’, bijvoorbeeld een (extra) programma op het gebied van techniek, creatieve expressie of beweging.”

Pieter besluit:“Alles wat er gebeurt doen we met en voor de kinderen, studenten, leerteambegeleiders en docenten. We leren steeds meer en beter samen en met elkaar interprofessioneel te werken!”