Onderzoek

Het Innovatiecluster Kind en Educatie wil een platform zijn voor kennisdeling op het gebied van interprofessionele samenwerking voor de betrokken partners. Het doel is om samen te leren over interprofessioneel werken. Daarvoor wordt bestaande kennis verzameld en nieuwe kennis opgedaan door in onze eigen praktijk onderzoek te doen naar interprofessioneel werken. In het Innovatiecluster doen we praktijkgericht onderzoek, we richten ons daarbij op drie onderzoeksgebieden: leerteams, bekwaamheid en kind en ouder. Inzichten uit het onderzoek delen we onder meer bij publicaties.

Leerteams

Onderzoek in dit gebied geeft inzicht in de wijze waarop een effectief leerteam functioneert, welke factoren belemmerend en bevorderend kunnen werken en welke resultaten de introductie van leerteams opleveren op het niveau van de student, de opleiding en de samenwerking tussen opleidingen onderling en met het werkveld. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van de werkwijze in de leerteams en opleidingen.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  • Wat zijn succesfactoren en belemmerende factoren in interprofessionele leerteams?
  • Wat zijn kenmerken van effectieve begeleiding van interprofessionele leerteams?
  • Hoe kunnen leerteams worden ingebed in het curriculum van de verschillende opleidingen?

Bekwaamheid

Interprofessioneel samenwerken vereist nieuwe bekwaamheden en andere rollen van professionals in het domein kind en educatie. Van opleiders wordt verwacht dat zij studenten voorbereiden op interprofessioneel samenwerken in de praktijk. Hiervoor is inzicht in de complexe beroepstaak essentieel.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  • Welke competenties worden ingezet om te kunnen samenwerken in een interprofessionele context?
  • Hoe geven professionals inkleuring aan hun handelen op basis van hun professionele identiteit?
  • Hoe ga je om met frictie als gevolg van verschillende beroepsperspectieven?

Kind & Ouder

Onderzoek naar interprofessioneel samenwerken richt zich veelal op het perspectief van de professional en minder op het perspectief van de doelgroep (Van Dongen et al., 2017). In dit onderzoeksgebied staat het perspectief van het kind en de ouder centraal. Het doel van interprofessionele samenwerking is immers de zorg rondom het gezin (kind en ouders) te optimaliseren.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  • Wat merken ouders van interprofessioneel werken?
  • Wat merken kinderen van interprofessioneel werken?
  • Wanneer of waardoor wordt een interprofessioneel team van waarde voor kind en ouder?